Lejebetingelser for containerleje

Lejeforholdets begyndelse, ophør og dens betaling:
Aftalen træder i kraft på leveringsdagen og fortsætter indtil den skriftligt opsiges af en af parterne.

Containeren bliver ikke leveret før betaling er modtaget hos GrusGrabben.dk.

Opsigelsesvarslen er 14 dage. Minimumslejen for containere til hestemødding er 30 dage.

Lejen betales månedsvis forud og forfalder d. 1. i hver måned.

Ved for sen betaling forbeholder GrusGrabben.dk sig retten til at pålægge lejer et gebyr på kr. 148 + 2% af det skyldige beløb.


Parterne har aftalt, at al kommunikation med herunder af meddelelse om lejers opsigelse eller én af parternes ophævelse kan ske skriftligt per e-mail.

Det er lejers ansvar at oplyse korrekte kontaktoplysninger skriftligt til GrusGrabben.dk, herunder adresseændring, mailadresse, telefonnummer mm. Meddelelser sendes til senest oplyste kontaktoplysninger og er bindende.

Anvendelse:

Containeren må kun bruges til det aftalte formål! I containere til mødding må ikke komme rødder, grene, halmsnore, plastik eller lign i containeren!


Lejer må ikke gøre indgreb i eller ændre på konstruktionen på containeren.

Endvidere er lejer erstatningspligtig overfor GrusGrabben.dk, såfremt at containeren har taget skade i Lejers varetægt.

Fremleje eller fremlån må ikke finde sted og lejer har ikke afståelsesret til containeren.

Lejer acceptere endvidere at tømning af containeren kun sker af GrusGrabben.dk!


Ansvar:

Ved lejemålets ophør skal containeren afleveres i god stand, bortset fra forringelse ved ælde og almindeligt slid. GrusGrabben.dk forbeholder sig retten til at fakturere evt. reparationer, fjernelse af graffiti mm. til lejer.

Genstande der henstår i containeren efter lejeperiodens ophør vil blive bortskaffet på lejers bekostning af GrusGrabben.dk.

Ved lejers misligholdelse af aftalen såsom betaling af leje eller misligholdelse af det lejede, har GrusGrabben.dk ret til at hæve aftalen efter forudgående varsel.

GrusGrabben.dk’s udøvelse af salgsfuldmagten er betinget af, at den skyldige leje til trods for GrusGrabben.dk påkrav herom ikke er betalt rettidigt i henhold til påkravets betalingsfrist. GrusGrabben.dk er berettiget til at hente containeren uden varsel på lejers regning, såfremt at lejer misligholder aftalen af nogen art.

Alle omkostninger, der skyldes lejers misligholdelse af denne aftale påhviler lejer.